Dampfboot St. Urs - Dampfboot Register Radow - sortiert nach Maschinentyp

Dampfboot Register Radow - sortiert nach Maschinentyp


Vulcania
Vulcania = vorherige Seite
Übersicht
Flying Cloud = nächste Seite
Flying Cloud
metric/imperial
metric
imperial

Dampfboot St. Urs

Nation:  
Nation: CH
20.01.2014

Länge
9.15 m
30'-0"
Breite
2.00 m
6'-7"
Tiefgang
0.65 m
2'-2"
Gewicht
2500 kg
5510 lb
Maschine: J. Samuel White & Co. Ltd.
82 + 150 x 125
3.23" + 4.92" x 4.92"
Kessel: Horizontale Wasserrohre, max. 12.0 bar/ 174psi
Ball
Prop: 760 x 1010 mm / 29.9" x 39.8" > Ratio = 1 : 1.33
www.dampfboot.ch

Dampfboot St. Urs - Bild 1
Bild 1


Dampfboot St. Urs - Bild 2
Bild 2


Dampfboot St. Urs - Bild 3
Bild 3


Dampfboot St. Urs - Bild 4
Bild 4


Dampfboot St. Urs - Bild 5
Bild 5


Dampfboot St. Urs - Bild 6
Bild 6


Dampfboot St. Urs - Bild 7
Bild 7


Dampfboot St. Urs - Bild 8
Bild 8


Dampfboot St. Urs - Bild 9
Bild 9


Dampfboot St. Urs - Bild 10
Bild 10


Dampfboot St. Urs - Bild 11
Bild 11


Dampfboot St. Urs - Bild 12
Bild 12


Dampfboot St. Urs - Bild 13
Bild 13

un petit bateau à vapeur (Original YouTube Titel)


Seite erstmals veröfentlicht am 06.06.2009. Überarbeitet am 20.01.2014. 

Vulcania
Vulcania = vorherige Seite
Übersicht
Flying Cloud = nächste Seite
Flying Cloud